Iskolánk


eotvos_mMezőszentgyörgy Árpád-kori település. Pásztorok alapították, ezt az 1249-es káptalani határbejárás írásos dokumentuma tanúsítja. A XIII. sz. végén a faluban a prédikátorságra készülő ifjak tanítottak, akik Sárospatakról és Debrecenből érkeztek. Az egyházmegye határozata alapján az 1820-as évek végén Mezőszentgyörgy a környékbeli pedagógusok továbbképzési központja lett. 1828-ban itt nyitották meg a Kerületi Könyvtárt, „ az oskolamesterek tudományos előmenetelét segítendő.” 
1842-ben itt született Eötvös Károly író, ügyvéd, politikus.

1949-ben alakult meg a faluban az ország első népkönyvtára, amelyet róla neveztek el. Innen indult el 1969-ben az „Olvasó népért” mozgalom.

1996-ban az iskola is fölvette Eötvös Károly nevét, s azóta minden áprilisban megrendezzük a környező iskolák diákjainak a nevével fémjelzett tanulmányi versenyt, ahol sportversenyen és tantárgyi versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek.

Az iskolába tanító pedagógusok mindig is fontosnak tartották, hogy diákjaink gyermekközpontú, gyermekszerető közösségben nőjenek fel, és mindenki képességei legjavát tudja nyújtani. Alapelvünk, hogy egyformán fontosnak ítéljük a gyengébb tanulók felzárkóztatását és a jó képességűek tehetséggondozását. Ennek érdekében a következő lépéseket tesszük:

 • pályázatok írása
 • képesség-kibontakoztató program
 • minőségbiztosítási program
 • integrált oktatás
 • Útravaló ösztöndíjprogram
 • iskolaotthonos oktatás bevezetése

A pályázatokon nyert támogatásokból az évek során sikerült megvalósítanunk:

 • tornaterem
 • nyelvi labor
 • számítástechnikai terem
 • Ayres fejlesztőterem
 • tanteremeink korszerű berendezése (mobilizálható padokkal)

iskola_mon

A tanórákon kívül sokszínű, változatos, érdekes elfoglaltságot kínálunk a gyermekek számára:

Szakkörök:

 • német
 • rajz
 • matematika
 • természetkutató
 • dráma
 • énekkar
 • sportkör
 • helyi tanulmányi versenyek
Egyéb foglalkozások:

 • felvételi előkészítő
 • közösségi órák
 • fejlesztő órák
 • mozgásterápia (Ayres)
 • egészségügyi felvilágosítás
 • felkészítés körzeti tanulmányi versenyekre

Szabadidős tevékenységek és kirándulások:

 • osztálykirándulás
 • Föld napi programok ( porta-szépségverseny, kirándulás, vetélkedő, faültetés)
 • őszi természettudományi kirándulás (Csodák Palotája, Jövő Háza, Planetárium, Természettudományi Múzeum)
 • múzeumi nap
 • jutalomkirándulás ( a tanév során 100 ötöst összegyűjtő vagy tanulmányi versenyen eredményesen szereplő diákjaink részére)
 • nyári táborozás (minden évben más tájegységet választunk helyszínéül)
 • pályaválasztási kiállítás
 • színházlátogatás
 • úszásoktatás (igény szerint)

Ünnepségek, rendezvények:

 • Nemzeti ünnepek
 • Sportnap
 • Szüreti felvonulás
 • Karácsonyi ünnepkör (Mikulás, Advent, Karácsony)
 • Farsang
 • Eötvös nap
 • Szentgyörgyi napok – Mezőföldi Majális
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Pünkösdi vigasságok

Ahhoz, hogy programjaink sikeresen megvalósuljanak elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel, az önkormányzattal, az óvodával, egyházakkal és egyéb civil szervezetekkel.

Különösen gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítanunk a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, melynek kihelyezett tagozatán tanulóink mintegy harmada részesül néptáncoktatásban. Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében a HEFOP 2.1.5 pályázat keretében a tantestület tagjai három magas színvonalú, jó hangulatú tanfolyamon vettek részt. Az itt szerzett tudást és tapasztalatokat maradéktalanul hasznosítani tudjuk az iskolaotthonos rendszerben, amit a 2007/208-as tanévben vezettünk be.

Az iskolaotthonos oktatás programja intézményünkben

Napjainkban az iskolába lépő hatéves kisgyermekek között bizony igen nagy különbség mutatkozik, emiatt a tanulók nem terhelhetőek egyformán. Vannak, akik nagyobb teherbírásúak, könnyebben „veszik az akadályokat”, s vannak olyanok, akik fáradékonyabbak, valamiért lassabban haladnak társaiknál.

Úgy gondoljuk, hogy mindezek a különbségek nem lehetnek akadályai annak, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson tanulmányai során. Ezért fontos, hogy egyformán odafigyeljünk mindenkire, a meglévő értékeket erősítsük tanulóinkban, s a bátortalanabb tanulókat is meggyőzzük arról, hogy ők is értékes, fontos tagjai a közösségnek.

Ennek egyik fontos lépése az iskolaotthonos oktatás bevezetése, mely biztosítja a gyerekek egyenletesebb terhelését az egész napos órabeosztással, a tanórákat váltogató változatos szabadidős és sportprogramokkal, melyeken a közösség minden tagja jól érezheti magát. A foglalkozások természetesen mindeközben biztosítják a nevelői – oktatói munka célkitűzéseinek megvalósulását is.

Mik az előnyei ennek az oktatási formának?

 • az óvodai életrend szerves folytatása
 • a napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak
 • egyenletesebb a tanulók terhelése, tanulás és szabadidő váltja egymást
 • több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, esetelemzésekre, játékra
 • a házi feladatot az adott tantárgyat tanító pedagógussal készítik el a gyerekek, így ő azonnal visszajelzést kap az esetleges nehézségekről
 • az osztályokkal két tanító foglalkozik, így ketten hitelesebb képet alkothatnak a tanuló munkájáról, közösségbéli viszonyairól, így a nevelés lényegesen hatékonyabb lehet
 • reggel a tanítás megkezdése előtt lehetőség van beszélgetésre, napi gondok felvetésére, kibeszélésére
 • az iskolaotthonos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos oktatási forma esetén, ez lehetőséget ad több játékra ill. beszélgető körök szervezésére
 • a gyerekek hét közben nem viszik haza a táskájukat, ami a táska súlyát tekintve szintén könnyebbséget jelent


délutáni sávot kitöltő órákban változatos foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók, néhány ezek közül:

 • sportfoglalkozásiskola_kez
 • kézműves foglalkozás
 • számítástechnika
 • dráma foglalkozás
 • bábozás
 • képességfejlesztő foglalkozás
 • kommunikáció
 • gyermekjátékok
 • Ayres mozgásfejlesztés

A tanulási órák hatékonyabb, célszerűbb szervezése következtében, valamint a változatos foglalkoztatási formák során a gyerekek kiegyensúlyozottabban fejlődhetnek, képességeik, készségeik sokrétűen gazdagodhatnak. Az iskolában tanító pedagógusok mindegyike felkészült, új, korszerű pedagógiai módszerek ismerője, így minden feltétel biztosított kívánt cél eléréséhez.