Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Személyügyi Központ honlapján való közzététel időpontja: 2022. február 28.

Emberi Erőforrások Minisztere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. – 2027. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által endelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

 1. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
 2. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  rendelkezései az irányadók.
  Pályázati feltételek:
  • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában
  foglaltakat is figyelembe véve,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
  helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
  • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
  A beosztás betölthetőségének időpontja:
  A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csarnai Mihály, a Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője nyújt, a 06 22 795 254 -os
  telefonszámon.
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Székesfehérvári Tankerületi Központ címére: 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/HR0621-1/2022 , valamint a
  beosztás megnevezését: Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola – Intézményvezető .
  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapja – 2022. február 28.
  • Intézmény honlapja – 2022. február 28.
  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
  A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZATMezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu /szekesfehervar honlapon szerezhet.
  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
  a pályázatot kiíró szerv felel.